Voorwoord

Wat is er al niet gezegd over corona en onderwijs. Scholen open, scholen dicht. Toen ondergetekende in maart van 2020 op antwoorden van de pers aangaf liever nog even het onderzoek naar de besmettelijkheid van basisschoolkinderen af te wachten alvorens de scholen helemaal open te gooien, was dat een dissident geluid. Inmiddels zijn we allemaal zeer voorzichtig en nemen noodzakelijke maatregelen en sturen met een zekere regelmaat groepen naar huis vanwege een besmette leerling.

Voor de scholen betekent dit dat de aandacht voor het primaire proces, ter voorkoming van achterstanden centraal heeft gestaan. De hoge strategische lat die kenmerkend is voor Veldvest, is met andere woorden een beetje naar beneden bijgesteld. Een beetje, want onze beleidsgroepen zijn erin geslaagd om verder te bouwen aan de strategische thema’s, zoals u verderop in dit jaarverslag kunt lezen.

Voor deze collectieve inspanning past veel waardering. Te meer daar de compassie met de leerlingen met name ook in het afgelopen jaar de werkdruk heeft doen oplopen en de communicatie met ouders verder werd geïntensiveerd. Met het aanvankelijke fysiek afleveren van lespakketten tijdens de lockdown aan de voordeur en de organisatie van het onderwijs op afstand, zien we nog nadrukkelijker dan blijkt uit inspectierapporten, dat de thuiswerksituatie van onze leerlingen sterk verschilt. Daar waar dat geboden was, hebben we ons steentje bijgedragen door hard- en software te leveren, zodat iedereen kon blijven meedoen. Voor de wijze waarop ouders hun betrokkenheid en waardering uitten, zijn we erkentelijk.

De onderlinge loyaliteit op het niveau van de teams en de bereidheid om alle zeilen bij te zetten en voor elkaar in te staan, hebben ervoor gezorgd dat we de draad, ondanks de complexiteit van deze onzekere fase nu weer goed oppakken en met gepast optimisme de onderwijskwaliteit en het welzijn van onze leerlingen onverkort garanderen.

Het geduld van de ouders en hun begrip voor sommige onvermijdelijke overmachtssituaties zijn zoals gezegd, een indicatie van hun betrokkenheid bij de scholen.  Voor ouders en leerlingen die zeer sporadisch het geduld even wat minder konden opbrengen, hebben we alle begrip. En hoe ongebruikelijk ook in een verslag als onderhavig; op de schaal waarop wij werken, in een context van enkele duizenden leerlingen weten we ook van verdriet in huiselijke kring vanwege dat verraderlijke virus.2020 was voor niemand makkelijk!

Jos de Mönnink

Drs. J.A. de Mönnink
Voorzitter college van bestuur

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven

Telefoonnummer: 040-253 12 01
E-mailadres: info@veldvest.nl
Website: www.veldvest.nl

Epiloog

Vooralsnog zal het coronavirus het onderwijs nog wel even parten blijven spelen. Niettemin zullen we meer en meer vooruitkijken, op zoek naar zogeheten versoepelingen die het onderwijs weer regulier maken.

Voor Veldvest betekent dit dat een collectief fysieke inspirerende reflectie weer de normale professionele praktijk zal zijn. Op basis van een geactualiseerde analyse van tijdgeest en maatschappelijke ontwikkelingen zullen we de strategische agenda herijken en verrijken. Anders gezegd: zullen we formuleren wat ons te doen staat!

We willen al onze leerlingen onverkort goed toerusten en liefdevol begeleiden, geschoeid op de pedagogische en onderwijskundige leest van Veldvest die de optimale voorbereiding vormt op toekomstige maatschappelijke participatie. Vertraging in de leerroute door corona halen we, onder meer door innovatieve creativiteit, weer in. De pedagogische doelen die leerlingen helpen bij de ont-dekking van de wereld en van zichzelf zijn daarbij van vitaal belang.

Abusievelijk spreek ik hierboven nog in de wij-vorm. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik alle vertrouwen heb in de collega’s van Veldvest en dus het stokje met een goed gevoel doorgeef aan mijn opvolger.

Jos de Mönnink