Wie we zijn

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. De Veldvest (brede)scholen bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel:

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Wanneer een ouder op zoek is naar een basisschool voor zijn/haar kind, kan de ouder contact opnemen met een school van Veldvest voor het maken van een afspraak. Alle scholen van Veldvest zijn met de contactgegevens opgenomen op de website van Veldvest.

In het aanmeldingsgesprek wordt bekeken of en op welke wijze de school van de keuze van de ouder aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen. Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Zodra dit formulier is ingeleverd, is het kind ingeschreven.

Juridische en interne organisatiestructuur

De voorzitter van het college van bestuur is samen met de twee bestuursadviseurs in samenspraak met het directeurenberaad verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en staat onder toezicht van een raad van toezicht. Elke school wordt geleid door een (meerschoolse) directeur. Bovenschools worden de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief betrokken bij het gevoerde en te voeren beleid. Op schoolniveau geldt dit voor de leden van de medezeggenschapsraad. Tot slot kent stichting Veldvest een kleine staforganisatie die ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de medewerkers van de Stichting verricht, alsmede contact onderhoudt met derden.

Visie van Veldvest

Veldvest heeft hoge verwachtingen van kinderen; ieder kind zit immers boordevol talenten. Veldvest onderkent het belang van degelijk en grondig taal- en rekenonderwijs. Ze verwacht van leerkrachten dat zij doelgericht werken aan de algemene kennis van de leerling, aan zijn persoonsvorming en zijn sociaal-maatschappelijke participatie.
De meerwaarde van de school zit volgens Veldvest in het voor leerlingen betekenisvol verbinden van drie werelden: de wereld van de dingen (fysieke wereld), de wereld van de mensen (sociaal-emotionele wereld) en de wereld van de schoolvakken (conceptuele wereld). Om hierin een verantwoord evenwicht te bereiken, vindt Veldvest dat leerkrachten een grondige kennis moeten hebben over dat wat geleerd moet worden en de manier waarop kinderen leren.

Missie van Veldvest

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer- en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de oriëntatie op de fysieke, psychische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid is dit onderwijs daadwerkelijk funderend en biedt het voor alle leerlingen een zinvolle ervarings- en oriëntatiehorizon.


Raad van Toezicht

De raad van toezicht (rvt) beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De raad van toezicht kan vanuit aanwezige deskundigheid het bestuur ook van advies voorzien. De leden van de raad zien erop toe dat het bestuur strategisch weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. De raad is ook werkgever van het college van bestuur.

De zittingstermijn van de raad van toezicht is vier jaar, waarna de leden eenmaal herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode van vier jaar. De zittende leden van de raad van toezicht werven en selecteren zelf nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de invulling van de vacature.

Greetje Heijmans
Voorzitter, Onderwijsontwikkelingen en communicatie, lid remuneratiecommissie
Drs. Greetje Heijmans MME (66 jaar)

Oud rector-bestuurder Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven.
Nevenfuncties: bestuursvoorzitter theatergezelschap Carte Blanche Eindhoven, lid visitatiecommissie gemeente Eindhoven, voorzitter bewonersvereniging Gijzenrooi Eindhoven, vice-voorzitter Henri van Abbestichting

Herman Willemsen
Lid, Onderwijsontwikkelingen en huisvesting, voorzitter remuneratiecommie en vice voorzitter
Herman Willemsen (71 jaar)

Oud voorzitter college van bestuur SintLucas Eindhoven
Nevenfunctie: lid adviescommissie bureau Dekkers te Nuenen

Jos van Daele
Lid, Financiële zaken, voorzitter auditcommissie
Drs. Jos van Daele RA (57 jaar)

Directeur bedrijfsvoering bij SintLucas.
Nevenfuncties: lid gemeenteraad gemeente Veldhoven, voorzitter auditcommissie gemeente Veldhoven, bestuurder Landal Hochmontafon GmbH, lid adviescommissie Jack Mikkersfonds

Fred Spiering
Lid, Toezichthouder op voordracht van de gmr, lid auditcommissie, reserve lid remuneratiecommissie
Drs. Fred Spiering (68 jaar)

Hoofd P&O a.i., Kempenhaeghe.
Nevenfuncties: HR-adviseur via Carehr, voorzitter commissie Arbo en Veiligheid bij Salux Healthcare B.V. te Leiden, lid bezwaarcommissie bij Argos, Schiedam

Linda Mustert
Lid, Financiële zaken en huisvesting, reserve lid auditcommissie
Linda Mustert-Brabers (44 jaar)

Eigenaar/Strategisch Adviseur Linda Mustert Management & Advies
Nevenfuncties: voorzitter rekenkamer Oisterwijk, lid rekenkamer Heusden

Toezichthoudende activiteiten

De rvt heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. In algemene zin houdt de raad toezicht conform de Wet Goed Onderwijs en de Code Goed Bestuur en het eigen Handboek Governance. Zij ziet daarbij ook toe op de doelmatige besteding van rijksmiddelen: is het geld efficiënt besteed? Komt het ten goede aan de door het bestuur gestelde doelen? En zijn dat doelen die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in de scholen van Veldvest? Zijn die doelen door de inzet van middelen ook bereikt?

In 2020 is de samenstelling van de rvt niet gewijzigd; Greetje Heijmans en Jos van Daele zijn per 1 juli 2020 statutair herbenoemd voor een tweede en laatste termijn van vier jaar.

In 2020 is contact gelegd met een rvt van een organisatie voor primair onderwijs net buiten onze regio. Daarmee zijn afspraken gemaakt om te komen tot een wederzijdse uitwisseling van ‘good practices’ inzake goed toezicht maar door de beperkte ontmoetingsmogelijkheden in de coronatijd is dit overleg even op de pauzestand gezet. Individuele leden volgden wel nascholing ten behoeve van verdere professionalisering echter door corona gebeurde dit ook online bij de VTOI. Op de jaarlijkse themadag voor de rvt heeft de raad de scholen voor SO, VSO en SBO van Veldvest bezocht. De leden waren onder de indruk van de enorme betrokkenheid, toewijding en professionaliteit van de medewerkers. Een belangrijk onderwerp van discussie in de besloten vergaderingen van de rvt was de werving en selectie van een nieuwe bestuurder per ingang van het schooljaar 2021-2022. Daarvoor is ondersteuning van de rvt door organisatie- en adviesbureau B&T ingezet.

In de reguliere bijeenkomsten met het college van bestuur en de staf van Veldvest is intensief gesproken over onderwijskwaliteit maar ook over onderwijscontinuïteit in tijden van corona. De rvt werd door de voorzitter van het college van bestuur zeer regelmatig op de hoogte gehouden van alle maatregelen die genomen moesten worden om het onderwijs doorgang te kunnen laten vinden met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Op het personeel trekt dit een zware wissel: voor een deel van de leerlingen worden lessen digitaal gegeven, de leerlingen die wel naar school mogen/kunnen, krijgen fysiek les. Gelukkig is de bereidheid om intern te vervangen groot. Ziekteverzuim, werkdruk en lerarentekort kwamen regelmatig aan de orde. In 2020 bleven kwesties van huisvesting een belangrijk aandachtspunt, met name in Huysackers, maar uiteindelijk werden de belangrijkste knelpunten naar tevredenheid opgelost. Het project ‘representatie en leefbaarheid’ op de scholen van Veldvest leidde tot mooie plannen die op (korte) termijn gerealiseerd kunnen worden.

De raad van toezicht heeft een remuneratiecommissie (rc) bestaande uit Greetje Heijmans en Herman Willemsen. Namens de raad oefent zij de rol van werkgever uit. Zij ziet toe op naleving van afspraken die voortvloeien uit de cao en afspraken die vanuit de vereniging van toezichthouders van onderwijsinstellingen worden gemaakt. Eenmaal per jaar vindt een gesprek plaats met de voorzitter van het college van bestuur: dat kan zijn een voortgangsgesprek of een beoordelingsgesprek. In juni vond een voortgangsgesprek plaats waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen: kwaliteit en continuïteit van leiderschap, opvolgingsstrategie en overdrachtsdossier. Opnieuw constateerde de rc dat stichting Veldvest een zeer ervaren bestuurder heeft die open en transparant communiceert, die zicht heeft op de kwaliteit en de risico’s van de scholen en die maatwerk biedt in de begeleiding en de ondersteuning van die scholen. Geen operationele beslissingen op schoolniveau, slechts suggesties.

De auditcommissie (ac) bestond in het boekjaar 2020 uit twee leden, conform de bepalingen van de Corporate Governance Code en stond onder leiding van rvt-lid Jos van Daele als financieel expert en Fred Spiering als lid. Linda Mustert is reservelid. De taak van de ac is het adviseren en het assisteren van de rvt met betrekking tot haar verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de wijze waarop Veldvest voldoet aan de regels op het gebied van verslaglegging en Corporate Governance. De ac kwam het afgelopen jaar als gevolg van de coronapandemie viermaal (virtueel) bijeen. De besprekingen met de externe accountant zijn gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar uitsluitend in het bijzijn van de voltallige rvt gevoerd.

Met de voorzitter van het cvb en de bestuursadviseur financiën zijn uitvoerig de jaarrekening, het bestuursverslag, de bijbehorende ‘managementletters’ en de ‘key audit’-onderwerpen besproken. Daarnaast heeft de ac aandacht geschonken aan de opvolging van eerdere door de accountant gedane aanbevelingen, fiscale zaken, liquiditeit en financiering, en het risicobeheersings- en controlesysteem. Gezien de maatschappelijke discussie is de ac bijzonder kritisch geweest ten aanzien van de vermogenspositie van de Stichting en de mogelijke risico’s daarvan. Een en ander ook in het licht van het in het afgelopen jaar door de inspectie geïntroduceerde kengetal “normatieve eigen vermogen”. De hoogte van dit kengetal kan duiden op een bovenmatige vermogenspositie. De ac stelt op basis van de waarde van het kengetal vast dat de omvang van de reserves mogelijk niet passend is, hoewel uit een benchmark van de accountant blijkt dat die slechts licht hoger is dan bij vergelijkbare instellingen. Uiteraard zal de rvt de vermogenspositie kritisch blijven volgen, waarbij de continuïteit van Veldvest vanzelfsprekend centraal staat. Naast de vermogenspositie is uitgebreid stil gestaan bij de mogelijke risico’s van de coronapandemie voor de (financiële) continuïteit. Gebleken is dat deze als zeer laag kunnen worden ingeschat.

Samenvattend kijkt de ac met voldoening terug op het boekjaar 2020: de kwaliteit van de interne organisatie is goed en de financiële positie van Veldvest is gezond.

Een van de leden van de rvt, Fred Spiering, is benoemd op voordracht van de gmr. In die hoedanigheid en als contactpersoon heeft hij in het afgelopen jaar drie keer een vergadering van de gmr bijgewoond. Zoals ieder jaar heeft een afvaardiging van de gmr ook dit jaar overleg gevoerd met een bredere delegatie van de rvt. Tijdens dit gesprek is het functioneren van beide gremia aan de orde geweest. Er is stilgestaan bij het thuisonderwijs binnen de Veldvestscholen in verband met corona. Tevens is de tijdlijn en de procedure met betrekking tot de invulling van de vacature van de voorzitter van het cvb en de procedure rondom de (concept-)profieltekst voor de advertentie besproken. 

Ten slotte

De raad van toezicht is trots op de goede resultaten die door alle medewerkers van Veldvest, in een tijd van grote maatschappelijke dynamiek, worden gerealiseerd. 2020 was daarbij door de coronapandemie een jaar waarin uitzonderlijke flexibiliteit en improvisatievermogen van alle medewerkers werd gevraagd. En toch blijft er sprake van ambitieuze doelen, passend bij de maatschappelijke opdracht zoals de scholen binnen Veldvest die voor zichzelf zien. De kracht van Veldvest ligt in het samen, vanuit een sterk waardengeoriënteerde visie en missie, het onderwijs voortdurend verder te ontwikkelen. Complimenten daarvoor!

Rooster van aftreden, einde termijn per 1 juli 2020

Jaar

Aftredend

benoemd

termijn

2019

Herman Willemsen

2015

2e termijn per 1 juli 2019

2020

Greetje Heijmans

2016

2e termijn per 1 juli 2020

2020

Jos van Daele

2016

2e termijn per 1 juli 2020

2022

Fred Spiering

2018

1e termijn

2023

Linda Mustert

2019

1e termijn


College van bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur (cvb) dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Het beleid en de doelstellingen van de Stichting komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand. Het bestuur bewaakt de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen en werken met managementcontracten. De voorzitter van het bestuur is drs. Jos de Mönnink (62 jaar), benoemd in 2010. Hij is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij stichting Veldvest. De honorering van de bestuurder is conform de vastgestelde cao voor bestuurders.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een onderdeel van de Stichting Veldvest. De laatste jaren is er steeds een voltallige bezetting, verdeeld over 5 ouders en 5 teamleden. De professionaliteit van de GMR neemt toe en er wordt gewerkt vanuit een eigen agenda, met eigen speerpunten. Er wordt structureel overlegd met het cvb en de stafmedewerkers. De communicatie tussen GMR en bestuur is transparant van aard waarbij beide partijen vertrouwen naar elkaar uitspreken. Het bestuur ziet in de GMR een serieuze gesprekspartner.

Freek van Reen
Voorzitter GMR
Freek van Reen
Monique Hovens
Secretaris GMR
Monique Hovens

De GMR bestond in 2020 verder uit de volgende mensen:

Personeelsgeleding:

  • Ellen Briër
  • Linda Vrijsen
  • Ilse van Deursen

Oudergeleding:

  • Hans Saris (tot 01-08-2020)
  • Sander Jongerius
  • Jacintha de Laat
  • Willem Bressers
  • Yvonne Gielen

Organisatie & personele ontwikkelingen

Ook in 2020 is het gelukt om de basisformatie te realiseren. Alle scholen zijn gestart met de gewenste en begrote bezetting van personeel. De vervangerspool is onverminderd klein. Opnieuw wordt bij vervangingen bij ziekte een beroep gedaan op de aanwezige parttimers. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie is het ziekteverzuim hoger dan normaal. Hierdoor konden niet alle vervangen ingevuld worden. Vanuit de richtlijnen van het RIVM mochten groepen leerlingen niet gemengd worden en is het een enkele maal voorgekomen dat een groep vanwege het gebrek aan een vervanger naar huis is gestuurd.

Opleiden is het thema voor de komende jaren. Het betreft voornamelijk studenten van de Pabo (potentiële toekomstige collega’s). Door een kwalitatieve begeleiding in de school, naast georganiseerde bijeenkomsten op stichtingsniveau, wordt geprobeerd uit deze groep collega’s te interesseren om te gaan werken binnen de Stichting. Door betaalde stages voor derde- en vierdejaars Pabo-studenten, die met ingang van schooljaar 2020-2021 praktijk zijn, wordt een extra prikkel toegevoegd om voor stichting Veldvest te kiezen. Door studenten meerjarig te binden aan de Stichting worden studenten door Veldvest zelf opgeleid en wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de toekomstige collega’s.
LIO-studenten  die aan het afstuderen zijn, krijgen een persoonlijk gesprek om de wederzijdse verwachtingen en ambities te verkennen.

Ook de startende collega krijgt nadrukkelijk begeleiding. De collega die van buiten de Stichting komt, krijgt uiteraard ook de begeleiding die noodzakelijk is om hen bekend te maken met de uitgangspunten van de Stichting en de school.

Een extra aandachtspunt blijft het vertrek van collega’s gedurende het jaar. Hierbij spelen altijd persoonlijke motieven een rol. Het wordt steeds moeilijker om deze vacatures tussentijds in te vullen. Tot op heden is dat steeds gelukt.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het volgende beeld:

Personeelsopbouw

Jaar

2018

2019

2020

Aantal fte's leidinggevende taak

15

15

17,7

Aantal fte's onderwijzend personeel (leerkrachten)

196

200,4

202,5

Aantal fte's ondersteunend personeel

57

63,9

66,6

Totaal

268

279

286,8

Daarvan zijn de volgende fte’s ingezet voor verlof in het kader van duurzame inzetbaarheid

8

6,5

4,5

Bovenstaande fte's betreffen vaste en tijdelijk reguliere aanstellingen.

Aantal leerlingen, teldatum 1 oktober van elk kalenderjaar

Verzuimcijfers en analyse

 Onderwijzend en ondersteunend personeel

2018

2019

2020

Verzuimpercentage

6,2

5,1

6,4

Gemiddelde verzuimduur

30

21

24

Meldingsfrequentie

0,8

0,7

1

Percentage nulverzuim

50

51

42

Deze gegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en inclusief ziekte langer dan één jaar.

Het verzuimpercentage is flink gestegen. Naar alle waarschijnlijkheid is de coronapandemie hier de oorzaak van. Daarnaast hielden diverse collega’s met corona gerelateerde klachten hier langdurig last van, waardoor re-integratie langzaam verliep en de gemiddelde verzuimduur steeg. Daarentegen is het percentage nulverzuim gedaald. 
De aanpak bij verzuim is onveranderd gebleven. Stichting Veldvest blijft nadrukkelijk insteken op preventie of beperking van verzuim. De frequente gesprekken van de directeuren met hun collega’s vormen hiervoor de basis.