Sociale paragraaf

De sluiting van de scholen in maart 2020 heeft de waardering voor het onderwijzend personeel binnen de maatschappij doen toenemen. Ouders die met hun kinderen aan de keukentafel het schoolwerk moesten ondersteunen en de online lessen mee konden volgen, spraken openlijk hun bewondering uit voor het geduld en de pedagogische tact van de leerkrachten.

In 2020 hebben er op directieniveau verschuivingen plaatsgevonden op een drietal scholen van Veldvest. Op de opengevallen plaatsen zijn, na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure, drie directeuren ‘van buitenaf’ benoemd. Het zich eigen maken van de theoretische concepten en de strategische agenda van de Stichting vraagt de nodige tijd en ondersteuning.

Werving van onderwijspersoneel blijft een continue uitdaging, vanwege mobiliteit gedurende het schooljaar. Daarnaast blijft het aantal vervangers in de vervangerspool een probleem. De collega’s die in deze pool zitten, zijn aan het werk in langdurige verloven of langdurig verzuim. Dat betekent dat kortdurend verzuim door de scholen zelf opgelost wordt, door middel van parttime collega’s die extra komen werken. Vanwege de corona-pandemie is het aantal ziektegevallen hoog; groepen mogen niet gemengd worden, volgens de richtlijnen vanuit het RIVM. Dit doet een groot beroep op de flexibiliteit van de scholen en vraagt extra inspanningen.

Hieronder een overzicht van de personele kengetallen d.d. 31-12-2020:

  Man vrouw Totaal
20<30 9 47 56
30<40 9 97 106
40<50 7 84 91
50<60 12 70 82
>60 14 44 58
Totaal 51 342 393

Zonder vervangingen (ook geen min-max contracten), alleen reguliere aanstellingen.

Soort aanstelling functie en fte, peildatum 31-12-2020

  Directie  OOP met OOP zonder OP  Totaal
Vast 14,9856 36,4764 24,4239 184,1241 260,0100*
Tijdelijk regulier 2,7000 4,3500 1,3000 18,3501 26,7001
Vervanging  - 3,3755 0,4000 15,4056 19,1811
Totaal 17,6856 44,2019 26,1239 217,8798 305,8912
DI** 0,4172 0,3179 0,3792 3,3677 4,4820

DI = Duurzame Inzetbaarheid    * Inclusief DI    ** DI is inclusief spaarbapo


Corona (onderwijskundig beleid)

De coronapandemie heeft in 2020 impact gehad op het onderwijs. Op 16 maart 2020 werden de scholen gesloten en kregen we te maken met een situatie waarin we de leerlingen niet langer in het klaslokaal konden ontmoeten, maar online in de huiselijke omgeving. Kenmerkend voor het onderwijspersoneel werden er meteen ideeën gelanceerd om het digitale thuisonderwijs in te richten. Lespakketten werden samengesteld, boeken opgehaald en devices uitgeleend. Binnen enkele dagen wisten de scholen de leerlingen thuis via digitale middelen te bereiken, waarbij het onderwijskundige proces doorgang kon vinden. Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen werd aangevuld met leerlingen in kwetsbare thuissituaties. Veldvest heeft de schoolteams opgeroepen om onverkort ontspannen en gezagvol te opereren, waarbij kalme creativiteit en frequente definiërende communicatie als de verstandige benadering werd gezien. Vanaf mei 2020 konden we de leerlingen weer in de schoolcontext begroeten in halve groepen en in juni konden de scholen weer volledig open.

In deze periode zijn de ouders met bovengenoemde frequente definiërende communicatie op de hoogte gesteld van de te zetten stappen en de wijze waarop de scholen het onderwijs met inachtneming van de richtlijnen vanuit het RIVM vormgaven op de diverse locaties. De eindverantwoordelijke onderwijskundig leiders zijn geconfronteerd met een complexe problematiek, waarin medische, logistieke, pedagogische en onderwijskundige invalshoeken vochten om prioritering terwijl hun samenhang evident is.

ICT heeft in de periode van digitaal thuisonderwijs een enorme vlucht genomen. Diverse praktijken werden ontwikkeld, die Veldvest ook graag wil behouden in de toekomst. Het ventilatievraagstuk heeft binnen Veldvest -waar veel schoolgebouwen al op orde waren vanwege de warmte terugwin installaties (WTW)- geleid tot een snelle aanpassing om leerlingen en personeel in een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen laten werken.

Zoals uit de cijfers met betrekking tot het aantal besmettingen bleek, hielden deze verband met het ziekteverzuimpercentage binnen de Stichting. Dit nam een hoge vlucht, terwijl er geen vervanging beschikbaar was om de groepen van de zieke leerkrachten op te vangen. Een extra inspanning van parttimers heeft er toe geleid dat het aantal groepen dat naar huis gestuurd is tot een minimum beperkt is. Eenmaal is er een gehele school gesloten, conform het protocol en vanuit de voorzichtigheid om een verdere uitbraak te voorkomen.

De leerkrachten hebben zich in de periode van thuiswerkonderwijs tot het uiterste ingespannen om zo goed mogelijk zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen. Door het afnemen van de niet-methodegebonden toetsen in juni zijn eventuele hiaten snel opgespoord en is borging van de aangereikte leerstof gerealiseerd. Hierbij zijn realistische doelen gesteld, waarbij overleg en afstemming op teamniveau en ook schooloverstijgend gevoerd is, wat geleid heeft tot professioneel en doortastend handelen. In afstemming tussen leermonitor, regisseur en onderwijskundig leider is een gedegen beeld verkregen van de actuele stand van zaken. Dit vormde een goede basis om het leer- en ontwikkelingsproces van alle leerlingen krachtig te kunnen voortzetten. Pedagogische zorgvuldigheid vroeg om het rust en vertrouwen biedende gesprek met groepen leerlingen en met individuele leerlingen.

Op de valreep van 2020 werd een nieuwe schoolsluiting aangekondigd. De ervaringen uit de eerste golf waren leidend voor het teamoverleg en de te maken afspraken.

Ondanks het feit dat de beleidsgroepen van Veldvest (digitaal) hun vergaderingen hebben voortgezet, is het ambitieniveau van de Stichting naar beneden bijgesteld, inzake de strategische agenda. Nu is het zaak om de strategische context weer terug te gaan pakken. De door minister Slob aangekondigde gelden bieden de mogelijkheid om de leermonitoren en regisseurs in stelling te brengen om de stagnatie op te heffen en onze ambitie met betrekking tot de drie leertheorieën te continueren.


Klachtenregeling

Formele klachten worden gemeld bij het cvb. In sommige gevallen leidt het cvb de klacht door naar de externe vertrouwenspersoon van stichting Veldvest. Zij vervult een rol als onafhankelijke bemiddelaar. In 2020 is de samenwerking met een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangegaan. Mocht het nodig zijn, dan wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de PO-Raad. In 2020 heeft het bestuur drie formele klachten ontvangen. Al deze klachten zijn met behulp van gesprekken tot tevredenheid van een ieder opgelost. 


AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

De leden van de werkgroep AVG zijn in 2020 twee keer bijeen geweest om de actuele zaken die betrekking hebben op de AVG te bespreken.

Vanuit de Stichting zijn ten aanzien van de AVG de onderstaande punten aan de orde geweest:

  • diverse verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met diverse leveranciers;
  • een overzicht van alle afgesloten verwerkersovereenkomsten is inzichtelijk voor alle medewerkers van stichting Veldvest;
  • twee gerapporteerde datalekken zijn intern tot tevredenheid opgelost;
  • herinrichting van de rechten van medewerkers in het digitale administratiesysteem;
  • een schoolapp, die niet AVG-proof bleek te zijn, is niet meer in gebruik.

Maandelijks ontvangen het bestuur en de directeuren een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot de AVG.